מדרשת יהודה
Manitou

Médiathèque

Mot clé : Amalek

Rav Menahem Akerman

Cours : Rav Menahem Akerman - Fetes 2016

Etude du Maharal sur Amalek et la parachat Zakhor

16 mars 2016 (Vidéo)

Mots-cles : Akerman, Amalek, Maharal

Voir la vidéo